Garasjens Ordensregler

ORDENSREGLER

FOR

WEXELS PLASS GARASJESAMEIE

Vedtatt på Årsmøte 2009. Sist revidert 2018

Gnr. 529, bnr. 1 i Oslo kommune

De regler som fastsettes av sameiermøtet og forvaltes av styret skal bidra til en opplevelse av individuell frihet og gjensidig respekt i Wexels Plass Garasjesameie (WPG). Brorparten av disse punktene er selvfølgeligheter for de fleste, men garasjen har mange forskjellige brukere, og det er nødvendig å ha noen ordensregler. Disse reflekterer de betingelsene sameiet mener bidrar til et godt miljø. Det er retningslinjer for i hvilke tilfeller vi kan påtale andre sameiere for deres handlinger.


Disponibel plass 

Kun 1 kjøretøy kan stå på oppstillingsplassen om gangen. Hver sameier disponerer kun arealet innenfor oppmerket felt. Ingenting skal stikke utenfor. Dobbelparkering av MC/moped/sykkel er ikke tillatt. Det er heller ikke lov å plassere eller oppbevare noe annet på oppstillingsplassene enn kjøretøyet. Ei kan noe henges på vegger. Hensatte ting vil bli fjernet for sameiers regning.  Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige gjenstander eller noe som avgir lukt i bilen. Eierne frarådes sterkt å oppbevare verdigjenstander i bilene.


Bruk av dør og port

Døren er for gående og porten er for rullende. All adgangskontroll foregår ved bruk av elektroniske adgangsbrikker Salto som driftes av Wexels Plass Fellessameie. Deres regler for bruk av adgangsbrikkene gjelder også sameierne i garasjen. Alle plikter å bli stående ved port/dør til den er lukket. Ved innkjøring i garasjen må ingen passere portområdet før grønt lys tennes. Det er sanksjoner ved brudd på stopping Brudd på plikten kan medføre utkobling av adgangsbrikke, og varsel om fravikelse ved gjentagelser.


Sikring av garasjeinnganger

Hvis dørlukkeren ikke fungerer, skal døren trekkes i lås. Alle har et felles ansvar for å sikre området mot at uvedkommende kan få tilgang til garasjen. Eventuelle skader eller uheldige forhold bes meldt til vekter eller styret i WPG. Garasjen skal alltid holdes låst for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk. Det er hver sameiers ansvar å sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget.


Opphold i garasjen av uvedkommende

Kun personer med gyldig tilgang kan benytte garasjen. Vekter kan be om ID, og alle plikter å identifisere seg ved forespørsel. Videre plikter alle å melde fra til sameiets vektertjeneste umiddelbart hvis de oppdager uvedkommende i garasjen.


Port ved feil / påkjørsel

Oppdages feil på adgangsport eller dør plikter alle å melde fra til sameiets vektertjeneste eller styre umiddelbart. Ingen må forsøke å åpne eller stenge porten med makt. Kun brikke må benyttes ved stopp. Ved påkjørsel av porten gjelder det samme. Man plikter da å vente på stedet til det kommer ansvarlige.


Bruk

Brukere av garasjen plikter å ikke utsette andres eiendeler for risiko enten ved skadelige handlinger, eller ved å unnlate å igangsette nødvendige tiltak. Tomgangskjøring, rusing av motorer eller aggressiv kjøring er ikke tillatt. Barn må være under oppsyn av foreldre. Det er ikke lov med noe form for lek i garasjen.


Nødutganger

Det er ikke lov å parkere for korte eller lengre stopp ved utganger eller port. Nødutganger skal alltid være åpen for fri passasje. Det er lov med korte stopp i bodområder, men da skal det alltid være aktivitet/folk ved bilen.


Videoovervåking

Området overvåkes etter vedtak på Generalforsamling. Utstyret brukes kun ved skader, hærverk eller kriminalitet. Utstyret kan og benyttes hvis sameieres eiendeler blir utsatt for fare av andre.


Disponibel plass.

Hver sameier disponerer kun arealet innenfor oppmerket felt. Ingenting kan stikke utenfor. Det er ikke lov å plassere eller oppbevare noe annet på oppstillingsplassene enn kjøretøyet. Ei kan noe henges på vegger. Hensatte ting vil bli fjernet for sameiers regning.  Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige gjenstander eller noe som avgir lukt i bilen. Eierne frarådes sterkt å oppbevare verdigjenstander i bilene.


Plikter leietakere

Alle som leier plass plikter å signere en avtale med WPG der de forplikter seg til å følge sameiets vedtekter og ordensregler. Utleier plikter å informere om denne plikten. Bryter leietaker vedtekter eller ordensregler blir adgangskort sperret midlertidig. Ved gjentagelse vil leieforhold bli krevd avviklet.


Praksis P-vogner

De som skal bruke eller betjene de mekaniske parkeringsvognene må få opplæring i bruk av disse, og praksis ved vogn-stopp. Nye eiere må få opplæring av tidligere eier. Leietakere må læres opp av den som leier ut plassen. Skader som oppstår på vogner av personer uten opplæring, må påkostes av eier.


Gjesteparkering

Vi har 1 gjesteplass i garasjen som kan benyttes av sameierne hvis tilgjengelig. Denne er i utgangspunktet for håndverkere, deretter har sameierne i WPG fortrinnsrett. Pris er 50,-. pr. døgn. Forespørsel på e-post i forkant. Borttauing uten varsel hvis kjøretøy benytter plass uten gyldig tillatelse fra WPG.


Hovedrengjøring av garasjen

Kjøretøy må flyttes på disse dagene. Hvis ikke påløper kostnader på den enkelte sameier. Alle har plikt til å følge med når årlig vasking vil skje. Dette foregår som regel vår/sommer, og varsles med minimum 2 uker.


Plakatoppslag

Ethvert oppslag eller plakat/merking er forbudt på WPGs område. Dette fjernes uten varsel. Kun styret kan sette opp skilt og oppslag ved behov.


Reparasjoner, oljesøl og ild.

Det er ikke tillatt å drive verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert på sameiets eiendom, unntatt er dekkskift.  Sameier/leietaker har selv ansvar for å holde plassen ren og fri for oljesøl etc fra bilen.  Det er ikke tillatt med åpen ild, sveising eller lignende i garasjen.


HC-plasser

Sameiere med spesielle behov som har HC-parkeringsbevis utstedt av kommunen har fortrinn til å få tilgang/byttet til en egnet HC-plass. HC brukerne har og rett til å kjøpe håndsendere for åpning av porten.


El-billadning og Strøm

Strømuttak og tilkobling må følge sameiets valgte løsninger, og avgjøres av styret etter skriftlig søknad.


Ansvar

Sameierne er ansvarlige for at trivselsreglene følges også for de personer sameiere har gitt adgang til eiendommen forøvrig. Dersom det oppstår skade som følge av overtredelse av WPGs trivselsregler elkler vedtekter, eller annen mangel på aktsomhet, vil sameier være erstatningspliktig.


Styret